Bussejar en el passat
01/09/2015
Stress&Rescue
01/04/2016
Mostrar tot

Ser o no ser… Centre d’Immersió

Artquatic és un Centre d’mmersió de Lleida compromès amb l’ensenyament i la organització d’activitats de busseig de qualitat. Per això prioritzem la seguretat i el compliment de la legislació vigent en matèria d’activitats subaquàtiques.

Tota activitat de busseig, fins i tot un simple bateig en una piscina, ha de ser realitzada per un centre d’immersió autoritzat, tal com estableix el DECRET 54/2000, de 26 de gener (DOGC núm. 3074 – 9/02/2000), pel qual s’estableixen els requisits mínims pel funcionament dels centres d’immersió. Aquestos han de sol·licitar autorització prèvia a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya per exercir la seva activitat. D’altra forma s’estaria incomplint la normativa, actuant de manera fraudulenta i deixant descoberts legalment als seus clients o associats. Per la teva seguretat, abans de realitzar amb algú una activitat de busseig consulta la relació de centres de busseig autoritzats a Catalunya en el sigüent enllaç: http://nautica.gencat.cat/ca/busseig-esbarjo/centres_immersio/

Si els teus fills volen bussejar o ets menor d’edat, abans de realitzar l’activitat assegura’t que a demés aquesta s’ajusta als requisits legals. Si no fos així la cobertura de garanties no seria d’apliació. A Catalunya, a través del DECRET 175/2007, de 31 de juliol, pel el qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin les activitates subaquátiques d’esbarjo, es regula específicament cóm han de realitzar-se legalment a partir dels 8 anys d’edat.

Altrament, encara que considerem que hi han algunes parts que mereixen una revisió i actualització, ha de complir-se la normativa estatal que reflexa la Orden de 14 de octubre de 1997 per la qual s’aproven les normes de seguretat per l’exercici de les activitats subaquàtiques. Convé estar al dia de les revisions i ampliacions que s’han anat fent al respecte, com per exemple la exenció a utilitzar una embarcació de recolzament quan les circumstàncies ho permetin per immersions des de costa per garantir la seguretat dels seus participants. Així mateix, també refereix a aspectes tan importants com les condicions d’ús de les botelles de busseig i els seus gasos continguts. No oblidis comprovar la legalitat de les estacions de càrrega que visitis i l’estat de revisió de les seves botelles. Obligatòries són la Inspecció Visual anual i la de contrast amb prova hidrostàtica cada tres anys.

Encara que ha suposat molta controvèrsia, no convé oblidar que la coordinació i organització de tota activitat recreativa de busseig descansa actualment en un Tècnic Esportiu Registrat de la modalitat, tal com estableix a Catalunya la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, encara que s’estableix la mateixa regulació per la resta de l’estat concretant-se en matèria de busseig en el Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Esportiu en busseig amb escafandra autònoma i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d’accés. Pots consultar si figura el teu instructor de busseig en el Registre de Professionals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.  Malgrat tot, la Llei 7/2015, de 14 maig, de modificació de la Llei 3/2008 en la seva disposició addicional segona estableix certes excepcions.

Professionals dels centres d’immersió
Per a les activitats pròpies d’un centre d’immersió, d’acord amb la normativa que les regula, resten habilitades per a exercir les funcions de personal tècnic d’un centre d’immersió les persones que disposin del certificat del cicle inicial o del cicle final de tècnic de busseig esportiu amb escafandre autònom, i també les persones que disposin dels certificats de les resolucions d’equiparació emesos pel departament competent en matèria de pesca i afers marítims, d’acord amb la normativa reguladora específica. A aquests professionals no els és aplicable aquesta llei ni han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

No importa la personalitat jurídica de l’organització que condueixi aquestes activitats. Els més important és poder respondre davant la mencionada legislació i poder garantir aspectes tan importants com la cobertura d’una assegurança de responsabilitat civil, la qual en cas d’incompliment de les condicions legals mencionades podria inhibir a l’asseguradora a complir amb les seves obligacions contractuals, o bé, implicar les instal·lacions que acullen activitats subaquàtiques no regulades en responsabilitats legals subsidiàries.

No t’aventuris, aprèn a bussejar amb un centre d’immersió autoritzat!

A Lleida el teu busseig amb Artquatic!